Công Trình nhà Cô Bình – Chú Thương

Công Trình nhà Cô Bình – Chú Thương được xây dựng tại TT Chợ Chùa – H. Nghĩa Hành – Tỉnh Quảng Ngãi.